Rose Sweet Miracle / Վարդաքաղցր Հրաշք

$64.00

Surprise your special one, someone you love, someone you want to fly with our beautifully hand-designed arrangement of  Lisianthuses and Roses  with  Moving Packaging and more. This bouquet  will help you express your emotions and feelings to your beloved ones.

Անակնկալ մատուցեք, մեկին ում սիրում եք, մեկին որի հետ թեւեր կառնեք՝  Lիզիանտուսների եվ Վարդերի պտտվող տուփով այս հիանալի ծաղիկներով : Այս մտահաղացումը կօգնի երեւակայել Ձեր հույզերն ու զգացմունքները Ձեր մերձավորներին:

Description

Decorate your life, feelings, remarkable days and achievements with colorful combo solution of mother nature and sweets.
Զարդարեք Զեր կյանքը՝ զգացմունքը, նշանակալից օրերն ու հաջողությունները Կոմբինացված այս մտահաղացմամբ՝ մայր բնության գունազարդ ծաղկեփնջերով ու քաղցրավենիքներով:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rose Sweet Miracle / Վարդաքաղցր Հրաշք”