Creations in Armenian

Վիճակ

Շեղվեց միտքս քնքշանքի կարոտից, բայց պետք էր շարժվել: Մութը պատել էր շուրջ բոլորս ու ցավոք, ոչ մի կանթեղ մարդկային այս հորձանուտում: Դիմացից եկող Կարիճը անտարբեր բարեւեց ինձ ու վախվորած ֆսֆսաց: -Էդ ճանապարհը փակ է, ես չկարողոցա անցնել, ավելի լավ է ետ դառնաս, ես էլ նույնն եմ անում: –  Ինչպես թե փակ է, երեկ օձը հենց այստեղով է անցել: – Անցել է, բա չէ: Նրա գանգը հիմա «Զվեր» Անդոյի « կապոտն» է զարդարում: – Ախր էդ ճամփան հակառակ կողմից էլ է փակ, կամուրջի մոտ « ինսպեկտոր» Բղդոն է դարան մտել, երեկ…

Read More